Behandelmogelijkheden per diagnose

materialen ADHD - Lydia zorg voor jeugd

Het vertrouwen dat jongeren en hun ouders mij steeds geven, het mogen zien hoe kinderen en jongeren weer in hun element komen, en vol vertrouwen hun weg vervolgen aan het einde van de behandeling is keer op keer een mooie ervaring.

Psycho- educatieOp het gebied van ADHD is de therapie gericht op geven van inzicht op wat ADHD is en begrijpen wat er in je hoofd anders werkt, inzicht in eigen gedrag en aanleren van specifieke vaardigheden, die helpen om eigen gedrag makkelijker te kunnen sturen.

FarmacotherapieDaarnaast wordt eventueel medicatie geadviseerd, geïndiceerd en voorgeschreven.

Kinderen en jongeren met ADHD hebben vaak meer correcties op hun gedrag nodig dan andere kinderen, waardoor ze gemakkelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

Systeemtherapie en coachingAnderzijds is gedrag veranderen en groeien naar zelfstandigheid vaak veel moeilijker. De relatie tussen ouders en jeugdigen komt daardoor vaak onder druk te staan. Ontwikkelen van een positief zelfbeeld en omgaan met teleurstellingen zijn vaak bijkomende problemen, die mee behandeld worden. Het verkrijgen van inzicht in wat jeugdigen nodig hebben en hulp krijgen in het ‘positief opvoeden’ is soms noodzakelijk. Hierbij gaat het om puzzelen rondom praktische handvatten, die kunnen helpen om probleemgedrag bij te sturen en het zelfbeeld van jeugdigen te versterken.

Ten aanzien van het behandelen van complexe problemen bij een Autisme Spectrum Stoornis heb ik grote expertise. Met name wanneer er bij het autisme ook andere problemen ontstaan, zoals depressies, een negatief zelfbeeld of identiteitsproblemen, angsten of gedragsproblemen.

Jeugdigen met autisme zijn in staat om, met de juiste behandeling, om te gaan met hun beperking en positief in het leven te staan en voldoening te halen uit sociale contacten. Het ontwikkelen van een realistisch en positief zelfbeeld staat in de gehele behandeling centraal.

Psycho-educatie: Belangrijk is dat zij eerst leren begrijpen waarom ze de dingen anders beleven dan anderen.

Identiteitsversterking: Maar ook dat zij leren door de bril van een ander naar zichzelf te kijken en zichzelf te begrijpen. Bij veel jongeren loopt het doorvoelen, begrijpen en verwoorden van emoties niet goed, waardoor ze moeilijk met emoties kunnen omgaan. Als ze dit leren, verbeterd veelal hun gehele gevoel van welbevinden.

Oudermediatietherapie: Voor u als ouder is het van belang dat u uw kind begrijpt (leert begrijpen) in zijn/ haar kijken naar de wereld en u leert wat de jeugdige van u nodig heeft, een zogenaamde auti- aanpak.

Behandeling bijkomende klachten, zoals angsten, dwang, depressie, negatief zelfbeeld: Ik maak bij jeugdigen met autisme gebruik van oplossingsgerichte en socratische gesprekstechnieken, Brain Blocks, cognitieve gedragstherapie, de methodiek ‘geef me de vijf’, en inzicht gevende therapie, rekening houdend met de mogelijkheden van de jeugdige. Wanneer jeugdigen zelfreflectie en spreken heel lastig vinden wordt gekeken naar samenwerking met PMT.

Bij jeugdigen die veel last ondervinden als gevolg van hun autisme in het dagelijks leven wordt een advies gegeven over farmacotherapie voor hen zou kunnen betekenen en indien gewenst voorgeschreven en gemonitord.

Depressieve klachten worden vaak versterkt of in stand gehouden doordat we ergens in de afgelopen periode zijn vergeten om te genieten, al dan niet door ernstige gebeurtenissen. Maar ook inactiviteit houdt een depressie in stand. Daarna komen de thema’s aan bod van doorbreken van een negatieve gedachtegang, versterken van adequaat sociaal gedrag, conflicthantering en terugvalpreventie aan bod.

In de therapie staan in eerste instantie psycho- educatie centraal, gevolgd door het ombuigen van de negatieve spiraal van de stemming, opnieuw leren genieten en activatie.

Indien na 3 à 4 maanden behandeling er geen verandering is in de klachten, kan medicamenteuze ondersteuning worden overwogen bij jongeren boven de 16 jaar.

Een reëel en positief zelfbeeld zijn een noodzakelijke basis om te starten met anders omgaan met de lastige dingen in ons leven. Als aan de start van de behandeling het zelfbeeld gering of negatief is, zal altijd eerst gestart worden met ‘een kennismaking met jezelf’, waarbij in 4/5 gesprekken wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld.

Soms is echter een intensievere vorm van behandeling nodig, dan wordt gebruik gemaakt van CGT, TRAP of individuele systeemtherapie.

Identiteitsproblemen vragen vaak inzicht hoe jeugdigen kijken naar zichzelf, omgaan met stress en problemen en wat zij als belangrijk ervaren in hun leven. Wanneer jongeren hier onzeker over zijn, heeft dit grote gevolgen voor het omgaan met en begrenzen van de sociale relaties, zowel thuis als daarbuiten.

Het ontwikkelen van een gezonde identiteit is belangrijk voor de persoonlijkheidsontwikkeling en het ervaren van levensgeluk.

Bij angstklachten zal samen met de jeugdige gepuzzeld worden hoe de angst werkt en bekeken op welke manier de jeugdige de angst kan verminderen, door praktische handvaten, door anders te denken of door anders om te gaan met de angst zelf.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van ik- versterkende methodieken en CGT.

Bij klachten als gevolg van trauma wordt eerst gekeken naar de mate van invloed op het dagelijks leven en het welbevinden en de mate van kwetsbaarheid. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre jeugdigen erover kunnen/ durven spreken. Op basis daarvan wordt gekeken welke (eerste) vorm van trauma therapie passend zou kunnen zijn.

Therapievormen waar gebruik van gemaakt wordt:

  • TRAP  als voortraject (training in affectieve en interpersoonlijke regulatievaardigheden voor meervoudig getraumatiseerde adolescenten)
  • EMDR, bij voldoende stabiliteit om het effect op te vangen. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • NET (Narratieve Exposure Therapie)
  • Lichaamsgerichte trauma therapie (ism een gespecialiseerde fysiotherapeut op het gebied van trauma gerelateerde stress)

Soms is het noodzakelijk om eerst uitgebreider onderzoek te doen naar de oorzaak van de problemen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

  • Kinder psychiatrisch onderzoek
  • Psycho- diagnostisch onderzoek.

Wanneer een onderzoek gewenst is, worden hiervoor verschillende bronnen (gesprekken) gebruikt. Meestal de ouders, het kind zelf en eventueel verzorgers of school. Ook worden er vragenlijsten en testen afgenomen.

Het onderzoek wordt direct in een reeks van afspraken ingepland, het adviesgesprek zodra er zicht op is dat alle noodzakelijke informatie om tot een diagnose te komen compleet is.

In het adviesgesprek wordt zo duidelijk mogelijk uitgelegd wat de uitslag is van het onderzoek, maar ook het eventuele behandeladvies.

Wanneer er sprake is van de noodzaak voor een zeer uitgebreid onderzoek, inclusief IQ, wordt samengewerkt met een psychologie praktijk, die hierin veel ervaring heeft.